Tác giả :

Lê Phương, Trương Anh Tun, Đào Nguyên An

ĐH Sư Phm K Thut TP.HCM

TÓM TT: T khi ma sát âm được biết đến trong s làm vic ca móng cc, trên thế gii đã có mt s lượng đáng k nhng nghiên cu v vn đ này vi mc tiêu xác đnh bn cht cũng như giá tr ca ma sát âm trong các giai đon phát trin ca nn. Chng hn s c kết ca lp sét yếu do s xut hin ca cc (Fellenious-1972), s đp nn mi (Bozozuk-1972), do s dao đng ca mc nước ngm (Auvinet và Hanell-1981).

nước ta, hin tượng ma sát âm cũng đã ngày càng được quan tâm đến nhiu hơn trong công tác thiết kế thi công móng sâu, đc bit là nhng vùng có nn đt yếu như đng bng sông Cu Long và khu vc qun 7 Tp HCM. Thông qua vic tp hp các tài liu trong và ngoài nước, tìm hiu lý thuyết tính toán ma sát âm ca giáo sư Joseph E.Bolwes và mô hình tính toán trên phn mm Plaxis vi thc tế đa cht qun 7 TP HCM, chúng tôi đã chng minh và trình bày được s nh hưởng ca ma sát âm đi vi móng cc đa bàn này, t đó đ ra mt s bin pháp nhm hn chế khc phc hin tượng ma sát âm.

 ABSTRACT: Since negative skin friction was known in pile foundation’s behaviour, there have been many research and science reports on this problem in the world, in order to discover the essence and value of negative skin friction in foundation’s development stages. Namely, the reconsolidation of highly sensitive soils due to pile installation (Fellenious 1972), recent embankment fill (Bozozuk 1972), water table fluctuation (Auvinet and Hanell 1981).

In our country, nowadays, negative skin friction is getting more attention in design and construction work of deep foundation, especially in the soft soil area, such as in District 7 – HCM City. Based on gathering documents, studying the calculation theory of Dr. Joseph E. Bolwes and setting up the calculated model on Plaxis, with the real geologic of District 7 – HCM City, we demonstrated and showed the influence of negative skin friction on pile in this area, and found out some solutions to this problem.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,173

Tổng truy cập:303,246