Tác giả :

Trn Đan Thư ― ĐH Khoa Hc T Nhiên TP. HCM

Lê Văn Vinh ― ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

 TÓM TT: Trong nhng năm gn đây, các ng dng hướng dch v ngày càng tr nên ph biến và tr thành xu hướng ni bt trong ngành công nghip phn mm. Cũng như khi xây dng các phn mm truyn thng, nhà phát trin phi đi mt vi nhng vn đ khó khăn thường lp li khi thiết kế và cài đt phn mm hướng dch v. Vì vy, s dng các mu thiết kế luôn là mt nhu cu cn thiết trong xây dng phn mm. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết qu nghiên cu vic vn dng các mu thiết kế hướng đi tượng trong phát trin phn mm hướng dch v, đng thi đ xut ci tiến cho mu thiết kế Observer đ áp dng mt cách hiu qu hơn.

T khóa: Mu thiết kế, dch v web, phn mm hướng dch v, mu Observer.

ABSTRACT: In recent years, service-based applications are more popular and become prominent trend in the software industry. As well as developing traditional software, developers face with the difficult problems often repeated when designing and coding service-based software. So, using design patterns is necessary for developing software. In this paper, we present our research results in applying object-oriented design patterns to develop service-based software, and propose general improvements for Observer design pattern.

Keywords: Design pattern, web services, service-based software, Observer pattern

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,875

Tổng truy cập:312,085