Tác giả :

Nguyen Duy Mong Ha –ĐH KHXH & NV TP.HCM

TÓM TT: Thi đi hi nhp và toàn cu hóa cùng vi các thành tu ca công ngh thông tin-truyn thông đã m ra nhiu cơ hi hp tác, trao đi và giao tiếp toàn cu ngày mt phong phú và hiu qu trên s hiu biết ln nhau, tôn trng ln nhau trong mt thế gii ph thuc. Trong bi cnh đó, trên thế gii hin nay đang có xu hướng giáo dc đa văn hóa trong giáo dc đi hc. Theo xu hướng này, năng lc văn hóa-xã hi đã tr thành năng lc ch cht đi vi sinh viên đi hc đ có th tr thành nhng công dân toàn cu thành đt và hnh phúc. H có th giao tiếp hiu qu và biết tôn trng s đa dng văn hóa, có kh năng đóng góp tích cc vào s phát trin đt nước và thế gii hòa bình, n đnh và hp tác. Trong khi đó, quá trình công nghip hóa, hin đi hóa đt nước đòi hi Vit Nam phi có ngun nhân lc cht lượng cao, va gii v kiến thc chuyên môn va có năng lc văn hóa-xã hi và có k năng tư duy bc cao rt cn thiết trong thế k 21. Như vy, giáo dc đa văn hóa ngày càng tr thành nhu cu ln các trường đi hc và có nhiu cách đ xây dng và phát trin các mô hình giáo dc đa văn hóa, trong đó các công ngh dy và hc ngày càng đóng vai trò quan trng trong giáo dc đa văn hóa. Bài viết trình bày tm quan trng ca giáo dc đa văn hóa trường đi hc cũng như mt s ý kiến đóng góp cho vic s dng hiu qu CNTT, các công ngh dy và hc trong giáo dc đa văn hóa bc đi hc.

T khóa: công ngh dy và hc, CNTT; giáo dc đa văn hóa, giáo dc đi hc, hi nhp, toàn cu hóa, k năng tư duy bc cao

ABSTRACT: The era of integration and globalization has opened lots of opportunities for global cooperation, exchange and communication with mutual understanding for an interdependent world. There is now a tendency towards multicultural education in higher education. In this tendency, the social-cultural competence has become the key competence for University students to become successful and happy “global citizens” with cultural tolerance and effective communication skills. They can make contributions to the development of the country and the peaceful, stable world. Meanwhile, in the process of industrialization and modernization, Vietnam is in need of high-quality human resource with professional knowledge, social-cultural competence and high-order thinking skills as well as other skills necessary for the 21st century. Therefore, multicultural education has become an issue of great concern in higher education. There are many measures to develop various models of multicultural education. Especially, teaching and learning technologies have been playing an increasingly crucial role in enhancing multicultural education. The paper proposes the importance of multicultural education at Universities as well as some ideas for the effective use of ICT, teaching and learning technologies in multicultural education in higher education.

Key words: teaching and learning technologies, ICT; multicultural education, higher education, integration and globalization, high-order thinking,social-cultural competence.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,924

Tổng truy cập:688,936