Tác giả :
Building the surge generator model and the multi layer varistor model according to the international standards
Xây dựng mô hình máy phát xung và mô hình biến trở phi tuyến đa lớp theo các tiêu chuẩn quốc tế
Le Quang Trung, Quyen Huy Anh, Dinh Thi Ngoan

Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 30/11/2016, Peer reviewed 10/2/2017, Accepted for publication 22/2/2017
ABSTRACT
This paper presented the 1.2/50s-8/20s combination wave generator model and the low voltage multilayer varistor model which had the needed complexity and high precision compared to the models that have been proposed previously. The generator model is used to simulate and test the response of nonlinear model of low voltage voltage multilayer varistor with standard impulses as specified in the international standards. The voltage multilayer varistor model has similar characteristics as the actual low voltage multilayer varistor of manufacturers and the necessary input parameters such as rated surge current, residual voltage and the number of voltage multilayer varistor elements in parallel. The method of determining the repeated lightning impulse currents with waveform lightning 8/20s that voltage multilayer varistor can withstand has also been mentioned will be the basis for research to determine the lifetime of the low voltage multilayer varistor in lightning protection against indirect lighting in the low voltage network.
Keywords: impulse generator, low voltage multilayer varistor, lightning protection, residual voltage, impulse currents.
TÓM TẮT
Bài báo trình bày mô hình mạch máy phát xung hỗn hợp áp dòng 1.2/50s, 8/20s và mô hình biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp có độ phức tạp cần thiết và độ chính xác cao so với các mô hình đã được đề xuất trước đây. Mô hình máy phát xung được sử dụng để mô phỏng đánh giá và kiểm tra khả năng đáp ứng của mô hình biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp với các xung sét như qui định trong các tiêu chuẩn quốc tế. Mô hình biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp có đặc tính tương đồng như các biến trở phi tuyến đa lớp thực tế của các nhà sản xuất và có các thông số đầu vào cần thiết như: dòng xung sét định mức, điện áp dư và số lượng phần tử biến trở phi tuyến đa lớp mắc song song. Phương pháp xác định số xung sét lặp lại với dạng sóng 8/20s mà biến trở phi tuyến đa lớp có thể chịu được cũng đã được đề cập sẽ là cơ sở để nghiên cứu xác định tuổi thọ còn lại của các biến trở phi tuyến đa lớp trong bảo vệ chống sét lan truyền trong mạng hạ áp. 
Từ khóa: máy phát xung, biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp, bảo vệ chống sét, điện áp dư, dòng xung sét. 
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,380

Tổng truy cập:303,453