Tác giả :
Hồ Thị Yêu Ly - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

TÓM TẮT: Hấp phụ các ion Pb(II) và Cu(II) bằng chitosan khâu mạch đã được tiến hành theo mô hình gián đoạn. Phần trăm hấp phụ cực đại đạt được ở pH 6 và thời gian tiếp xúc cho Pb(II) và Cu(II) bằng 120 và 180 phút tương ứng. Ảnh hưởng của ion NO3- đến sự hấp phụ của Pb(II) và Cu(II) đã được nghiên cứu. Các kết quả thu được cho thấy khi ion NO3- có mặt trong dung dịch, dung lượng hấp phụ của cả hai ion Pb(II) và Cu(II) tăng lên. Để nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ, các mô hình Langmuir và Freundlich đã được sử dụng. Các hằng số của hai mô hình với hệ số hiệu chỉnh R2 đã thu được. Kết quả chỉ ra rằng đẳng nhiệt hấp phụ của Pb(II) và Cu(II) bằng chitosan khâu mạch ở các điều kiện đã cho tuân theo cả hai mô hình Langmuir và freundlich. Từ mô hình Langmuir, dung lượng hấp phụ cực đại của chitosan khâu mạch đối với Pb(II) và Cu(II) đạt được 13,8 và 5,5 tương ứng. Từ các kết quả thu được, có thể kết luận rằng chitosan khâu mạch có thể sử dụng để làm giàu Pb(II) và Cu(II) từ dung dịch nước.

ABSTRACT: The adsorption of Pb(II) and Cu(II) by cross linked chitosan was conducted by the batch mode. At pH 6 and contact time 120 and 180 min for Pb(II) and Cu(II), respectively, the maximum percentage adsorption was reached for both ions. The effect of ion NO3- on the adsorption of Pb(II )and Cu(II) was investigaed. The results showed that in the presence of NO3-, the adsorption capacity of both ions was increased. For the adsorption isotherm studies, the Langmuir and Freundlich models were used. The constants of two models with correction coefficients r2 were obtained. The results indicated that the adsorption isotherm of Pb(II) and Cu(II) by cross linked chitosan at given conditions was followed both the Langmuir and Fruendlich models. From the Langmuir model, the maximum adsorption capacity of cross linked chitosan for Pb(II) and Cu(II) were obtained 13.8 and 5.5 mg/g, respectively. From the results obtained, it could be concluded that cross linked chitosan can be used for enrichment of Pb(II) and Cu(II) from aqueous solution.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,086

Tổng truy cập:311,296