Tác giả :

Phm Ngc Sơn, Phm Thành Trung

TÓM TT: Có nhiu phương pháp khác nhau đ kho sát được các mch dng phng tn s cao. Các mô hình ph biến nht là mô hình đường truyn vi di, mô hình hc cng hưởng và mô hình toàn sóng. Trong các mô hình kho sát này thì mô hình đường truyn vi di là mô hình cho kết qu kém chính xác nht và không th áp dng cho các mô hình mch phng phc tp. Còn mô hình hc cng hưởng cho kết qu chính xác hơn nhưng cũng phc tp hơn so vi mô hình đường truyn vi di. Mô hình kho sát này phù hp vi các dng anten ghép và cho kết qu chp nhn được. Còn đi vi mô hình toàn sóng thì nói chung khi ng dng đu cho kết qu chính xác. Đây là công c linh đng và có th áp dng cho nhng phn t đơn l hay nhng phn t có hình dng phc tp hay h nhiu phn t,. Trong bài viết này chúng tôi xin gii thiu mô hình toàn sóng và phương pháp s dng trong mô hình là phương pháp Sai phân hu hn min thi gian.

T khóa: anten vi di, FDTD, mô hình hc cng hưởng, mô hình toàn sóng.

ABSTRACT: There are various ways to survey the flat circuits at high frequencies. The most popular models are Microstrip Line Model (MLM), Cavity Model (CM) and Full-Wave Model (FWM). Among the above mentioned models, MLM is the least accurate model and unable to use for complex flat models. The CM is more accurate, and also more complex than the MLM. Yet, this model is well fit to the twin antenna with the good results. FWM is a flexible model that we can use for designing single patterns, complex patterns, or multi patterns also…. Therefore, this paper will in this context provide FWM and FDTD (Finite Difference Time Domain) method for surveying this model.      

Key words:Microstrip line, FDTD, cavity model, full wave model.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,847

Tổng truy cập:312,057