Tác giả :

Paul Penfold - Cao đng Nguyn Tt Thành, TP H Chí Minh.


TÓM TẮT:Các tổ chức giáo dục đang phải
đi mt vi nhiu thách thc, nht là, làm thế nào đ x lý và qun lý giáo dc hc sinh ln lên trong thi đi k thut s. Bài báo này mô t các kinh nghim ca hc sinh và giáo viên t mt trường đi hc Hong Kong đã s dng Second Life Môi trường o đa người dùng (MUVE) – cho ging dy bn khóa hc thí đim t mt chương trình đào to ngành khách sn và du lch. Nó xem xét các loi hình hot đng s dng trong các MUVE cho các nghiên cu khách sn và du lch mô phngvai trò, bài ging o, thiết kế phòng và các chuyến đi thc tế o. Nhng phát hin ch ra nhn thc ca hc sinh khi s dng MUVE và quan đim ca giáo viên v vic s dng Second Life. Nghiên cu này tho lun v nhng thách thc và các vn đ phi đi mtnhư- đường cong hc tp và các vn đ liên quan đến công ngh và h tr, cũng như các li ích ca vic s dng môi trường o. Hc sinh được hi nhng khó khăn  mà h tringhim trong vic s dng Second Life qua tám kích thước trên quy mô Likert5 đim . Hc sinh ch ra rng h đã tìm thy các thiết lp ban đu, đăng ký, và cài đt khó khăn hơn bng cách s dng mt avatar và làm vic trong Second Life. By thách thc chínhphi đi mt bi hu hết các giáo viên và hc sinh đó là công ngh, h tr, phát trin ging viên, các vn đ pháp lý, ni dung dành cho người ln, đường cong hoc tp và chi phí. Giáo viên thy rng nhng li ích quan trng nht ca Second Life chính là nhng thách thc liên quan đến kh năng cung cp cho sinh viên tính tương tác nhiu hơn và hưởng các kinh nghim hc tp ca h, cũng như s đa dng thêm vào ging dy. Thông tin phn hi t hc sinh và giáo viên trong th nghim đu tiên ca Second Life cho thy rng c hai nhóm đu thy rng kinh nghim ca h trong s dng MUVE là tích cc và có li cho hc tp. Kết lun ca chúng tôi đây là, nhìn chung sinh viên đu cm thySecond Life thú v đ s dng, nó gi lên s quan tâm ca h đi vi hc tp và cung cp mt kinh nghim tương tác. Khi các vn đ k thut được gim thiu, và hc sinh và giáo viên được chun b tt cho các lp hc, khi đó nó là mt phương tin rt tích cc đ thúc đy hc tp và cung cp kinh nghim hc tp tương tác nhiu hơn và thú v hơn cho hc sinh và giáo viên.

ABSTRACT: Academic institutions are facing many challenges, not least, how to handle and manage the education of students brought up in the digital age. This paper describes the experience of students and teachers from one Hong Kong university that used Second Life – a Multi-User Virtual Environment (MUVE) – for teaching four pilot courses from a hospitality and tourism curriculum. The study reviews virtual environments and the use of Second Life in teaching and learning in higher education. It considers the type of activities used in the MUVE for hospitality and tourism studies – role play simulation, virtual lectures, room design and virtual field trips. The findings set out the students’ perceptions of using the MUVE and teachers views on using Second Life. The study discusses challenges and problems faced – the learning curve involved and technology issues and support, as well as the benefits of using the virtual environment. Students were asked what difficulties they experienced in using Second Life across eight dimensions on a 5-point Likert Scale. Students indicated that they found the initial set up, registration, and installation more difficult than using an avatar and working in Second Life. The seven major challenges faced by most teachers and students were technology, support, faculty development, legal issues, mature content, learning curve and cost. Teachers saw the most important benefits of Second Life as those related to their ability to provide students with more interactivity and enjoyment of their learning experience, as well as the variety added to the teaching. Feedback from students and teachers in this initial trial of Second Life indicated that both groups found their experience of using the MUVE to be positive and beneficial to learning. Our conclusions here are that generally students find Second Life fun to use; it arouses their learning interest and provides an interactive experience. When the technical issues are minimized, and students and teachers are well prepared for class, then it is a very positive medium to enhance learning and provide more interactive and enjoyable learning experiences for students and teachers.

Keywords: Multi-User Virtual Environment, Virtual Worlds, Second Life, Higher Education, Tourism Education
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,895

Tổng truy cập:688,907