Tác giả :

Vũ Th Kim Châu, Chiêm Trn Lâm, Hunh Thanh Công

ĐH Bách Khoa, Tp. H Chí Minh

TÓM TT: Nhm xác đnh đc tính ca đng cơ xe gn máy s dng khí biogas làm cơ s cho các ng dng thc tế, h thng np ca đng cơ xe gn máy s dng xăng 110cm3 được ci to đ s dng khí biogas. Thành phn CO2 cao trong biogas có kh năng làm chm tc đ cháy và gây bt n đnh trong s cháy. Trong nghiên cu này, hàm lượng CO2 đu vào chiếm khong 25%, đng cơ được cài đt hot đng vi 75% ti đ đm bo hot đng êm du và tin cy. Tc đ đng cơ trong th nghim thay đi t 1500 vòng/phút ( tc đ không ti) đến 3500 vòng/phút vi mi bước là 500 vòng/phút. Kết qu thu được t th nghim biogas được so sánh vi kết qu thu được t th nghim xăng. cùng điu kin th nghim, khi th nghim vi biogas thì cho thy hn hp không khí-nhiên liu đm hơn so vi khi th nghim vi xăng, vì vy sut tiêu hao nhiên liu khi dùng biogas cao hơn. Hiu sut nhit ca biogas được tìm thy là thp hơn so vi xăng khong 3% trên toàn dãy tc đ th nghim. Thành phn khí thi ca đng cơ s dng biogas CO, HC là nm trong khong cho phép ca tiêu chun khí thi ca Vit Nam ( CO<4,5% ; HC < 1200ppm).

T khóa: đng cơ xe gn máy dùng biogas, công sut có ích, hiu sut nhit, tiêu hao nhiên liu

ABSTRACT: To determine the characteristics of the motorcycle engine using biogas as a basis for practical applications, the intake system of 110cm3 motorbike engine was modified to use biogas fuel. High CO2 in the biogas composition can slow the fire and cause instability in the fire. In this study, CO2 accounts for about 25% of input, the motor is installed with 75% load operation to ensure smooth operation and reliability. Engine speed in the test varied from 1500 rpm (no load speeds) up to 3500 rpm for each step is 500 rpm. Results obtained from experimental biogas is compared with results obtained from testing gasoline. In the same test conditions, the test showed that the biogas is a mixture of air-fuel denser than when tested with gasoline, so fuel consumption rates using higher biogas. Break thermal efficiency of biogas was found to be lower than gasoline about 3% of the total gas rate range tested. Components of the engine exhaust using biogas CO, HC are in the range allowed by the emission standards of Vietnam (CO <4,5% HC <1200ppm).

Keywords: motorcycle engines using biogas, useful capacity, thermal efficiency, fuel consumption

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,124

Tổng truy cập:311,334