Tác giả :Lê Anh Thắng
COMPARING THE PREDICTED ELASTIC MODULUS RESULTS OF GRANULAR MATERIAL OF BASE LAYERS OF A FLEXIBLE PAVEMENT STRUCTURE FROM FWD TESTING WITH SOME OTHER EXPERIMENTS 
Lê Anh Thắng, Nguyễn Phú Duy
HCMC University of Technology and Education

Received 29/12/2015, Peer reviewed 07/01/2015, Accepted for publication 12/01/2016

TÓM TẮT
Thí nghiệm FWD hiện đang được sử dụng và nghiên cứu trên toàn thế giới. Đây là dạng thí nghiệm không phá hủy, được sử dụng để đánh giá khả năng chịu tải của một kết cấu đường. Kết quả có được từ thí nghiệm là mô đun đàn hồi của các lớp kết cấu áo đường, dự đoán dựa vào bề mặt võng dưới một lực gây ra bởi vật nặng rơi. Trong nước, nhiều nhà nghiên cứu vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của các kết quả dự đoán từ FWD. Nghiên cứu này đề cập đến quá trình so sánh mô đun đàn hồi của đá dăm làm lớp nền đường có được từ thí nghiệm FWD, xác định bằng BISAR-GAs, với một số thí nghiệm khác như thí nghiệm phân tích đáp ứng động (SPA),thí nghiệm xuyên côn động (DCP), và trong phòng thí nghiệm (LAB).

ABSTRACT
FWD testing are currently used and studied worldwide. This is a non-destructive testing, used to evaluate the load capacity of a pavement structure. Results obtained from experiments are the elastic modulus of pavement structure layers, estimated based on deflection surface under a load caused by falling heavy object. Domestically, several researchers remain skeptical about the authenticity of the results predicted from FWD. This study refers to the process of comparing granular modulus of pavement base layers obtained from FWD testing, determined by BISAR-GAs, with some other experiments as Seismic Pavement Analyzer (SPA), Dynamic Cone Penetration (DCP), and in Laboratory (LAB).

Keywords: Falling Weight Deflectometer, Semic Pavement Analyser, Dynamic Cone Penetration, Backcalculation modulus.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,883

Tổng truy cập:312,093