Tác giả :
Phùng Rân-ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
Đỗ Mạnh Cường-Viện Nghiên Cứu Phát Triển GDCN

TÓM TẮT: Chất lượng nguồn nhân lực có tác động quyết định đến tốc độ phát triển của một quốc gia, một địa phương, một dân tộc. Chất lượng của nguồn nhân lực chủ yếu thể hiện trình độ văn hóa và trình độ nghề nghiệp của cộng đồng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước và là khu vực tập trung nhiều dân tộc làm ăn sinh sống từ lâu đời, trong đó dân tộc Khmer chiếm tỉ lệ khá lớn (1/5 dân số của khu vực).Nhìn chung đời sống của người Khmer còn gặp rất nhiều khó khăn, và càng khó khăn hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trong cơ chế thị trường và trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của các tỉnh.
Qua phân tích thực tế chúng tôi thấy: nguyên nhân cơ bản của những khó khăn trên là sự thấp kém về trình độ văn hóa, trình độ nghề nghiệp. Vì vậy chăm lo việc nâng cao trình độ văn hóa, trình độ nghề nghiệp cho người Khmer được coi là giải pháp căn cơ để phát huy và phát triển nguồn nhân lực đầy tiềm năng này.

 ABSTRACT: Human resources quality has a decisive impact on the development rate of a nation, a local, and a country.Human resources quality chiefly reflects the cultural and professional level of a community. The Mekong Delta is the granary of the whole country and is a region with a long existence of different peoples where the Khmer ethnics take a fairly high proportion (1/5 population of the whole region).


Generally speaking, the life of Khmer people is still very difficult, the more so in the present context of international integration, of the market structures and the shift process of economic and labor structures of the provinces.

Reality analysis has shown that the basic reasons for these difficulties lie in the low cultural and professional level of the people. Therefore the raise of cultural and professional level of the Khmer ethnics is a fundamental solution to the promotion and development of these human resources so rich in potentialities.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,137

Tổng truy cập:311,347