Tác giả :

Trương Ngc Anh,Võ Thành Thng, Nguyn Hu Trình

ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

TÓM TT: Trong xu hướng hin nay, các b vi điu khin đang có ng dng ngày càng rng rãi trong sn xut và đi  sng, đc  bit  là  trong k  thut  t đng hoá và điu khin t xa. Vic đưa ra phương pháp ging dy hiu qu, tiết kim chi phí cho nhà trường và sinh viên là hoàn toàn cp thiết mang tính thc tế cao, nhm đáp ng nhu cu ca xã hi.

Phát trin các tài liu đin t, các Kit thc hành, ng dng các phn mm lp trình tiên tiến vào trong hc tp, ging dy ngành Đin T nói riêng và các ngành thuc khi k thut nói chung là đnh hướng phát trin ca b giáo dc nhm nâng cao đi ngũ lao đng có trình đ cao ca nước ta.

ABSTRACT: In thecurrent trend, the micro controllers are increasingly wide spread applications in production and life, especially in automation and remote control. The introduction of effective teaching, cost savings for schools and students is absolutely imperative, and highly practical, to meet the needs of society. The development of electronic documents, the Kit for practice, and the application of advanced programming software in learning, teaching for Electronics sector in particular and the technical field in general is the orientation of education to improve the labor force with high qualifications.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,208

Tổng truy cập:303,281