SO SÁNH ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN

 ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIỆT HẠI DO SÉT

COMPARE AND PROPOSE IMPROVED METHOD OF

  RISK ASSESSMENT OF DAMAGES DUE TO LIGHTNING

 Lê Quang Trung, Quyền Huy Ánh, Phan Chí Thạch

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

(Ngày tòa soạn nhận bài 25/3/2015, ngày phản biện đánh giá 7/4/2015, ngày chấp nhận đăng 15/4/2015)

 

            TÓM TẮT

Bài báo so sánh và phân tích phương pháp đánh giá rủi ro thiệt hại do sét giữa tiêu chuẩn IEC 62305-2 và tiêu chuẩn AS/ANZ 1768. Từ đó, đề xuất phương pháp cải tiến đánh giá rủi ro thiệt hại do sét trên cơ sở phương pháp tính toán rủi ro thiệt hại do sét được đề xuất bởi tiêu chuẩn IEC 62305-2, có bổ sung một số tính toán chi tiết hơn đề xuất từ tiêu chuẩn AS/ANZ 1768 và yếu tố che chắn dọc đường dây phân phối đề xuất từ tiêu chuẩn IEEE 1410.

Chương trình tính toán rủi ro thiệt hại do sét LIRISAS được xây dựng trên cơ sở áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro cải tiến cho kết quả tin cậy, chính xác và tạo tiện ích cho người sử dụng.

ABSTRACT

This paper compares and analyzes method of risk assessment of damage caused by lightning between IEC 62305-2 standard and AS/ANZ 1768 standard; and proposes improved method of risk assessment of damage due to lightning base on the calculation method, recommended by IEC 62305-2 standard, with some additional and more detailed calculations proposed by AS/ANZ 1768 standard and shielding factor along the distribution line proposed by IEEE 1410 standard.

The LIRISAS program calculates the risk of damage due to lightning is built on the improved method of risk assessment. This program haves the reliable result, high accuracy and the user utility.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,616

Tổng truy cập:310,826