NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CAROCELL
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF CAROCELL SOLAR STILL

1Trần Xuân An, 2Hoàng Văn Viết, 3Nguyễn Thế Bảo 
1Trường Cao Đẳng Công Thương Tp.HCM
2 Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
3 Viện phát triển năng lượng bền vững ISED

Ngày tòa soạn nhận bài 16/10/2015, ngày phản biện đánh giá 05/12/2015, ngày chấp nhận đăng 29/02/2016

TÓM TẮT
Bài viết trình bày nguyên lý, đặc điểm cấu tạo, cơ sở lý thuyết tính toán và những kết quả thực nghiệm của thiết bị chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời Carocell của Australia. Nhóm đã tiến hành thực nghiệm tấm chưng cất nước Carocell với diện tích bề mặt hấp thụ bức xạ mặt trời 2m2,  bộ bốc hơi 2m2, bộ ngưng tụ chính 2m2 và bộ ngưng tụ phụ là 2m2, lưu lượng nước cấp 6lít/h. Các kết quả thí nghiệm cho thấy sản lượng trung bình của thiết bị  đạt được  5kg/m2/ngày với cường độ bức xạ trung bình 654W/m2 trong điều kiện thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời, tấm chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời Carocell, chưng cất dạng bị động, chưng cất bốc hơi ngưng tụ.

ABSTRACT

The article describes the principle, specifications, theoretical basis and experimental results of Carocell solar still from Australia. The team has tested the Carocell Panell with the area of solar radiation absorbing surface of 2m2; the evaporator of 2m2; the internal condenser of 2m2 and the external condenser of 2m2; and the inlet water flow rate of 6 l/h. The results show that the water production of the still achieves 5kg/m2/day with an average radiation of 654 W/m2 in Ho Chi Minh weather condition.
Keywords: Solar still, solar energy, Carocell solar still panel, Passive solar desalination, Humidification - Dehumidification Desalination

Toàn văn bài viết Thầy/Cô vui lòng đăng nhập email ......@hcmute.edu.vn để tải về

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,861

Tổng truy cập:312,071