Tác giả :

TS. Đng Thin Ngôn, ThS. Trn Quc Hùng, KS. Dương Bình Nam

ĐH Sư Phm K Thut TP. H Chí Minh

TÓM TT: Tôm, mui và t là nhng sn phm di dào và sn có các vùng đa phương ven bin min Tây Nam b. Tuy nhiên vic to nên nhng giá tr gia tăng cho các sn phm này chưa được đu tư nghiên cu và có các gii pháp c th. Đ tài nghiên cu quy trình và thiết b sn xut mui tôm s góp phn to dng mt sn phm mi cho huyn Vĩnh Châu Sóc Trăng, giúp tn dng ngun nguyên liu sn có, tăng hiu qu sn xut nông ngư nghip, to công ăn vic làm cho người dân. Ngoài ra, mt sn phm thương phm mui tôm được sn xut bán t đng s giúp cho cht lượng n đnh và đm bo an toàn v sinh thc phm.

T khoá: mui tôm, đnh lượng, tôm, t

ABSTRACT: Shrimp, salt and chilli are abundant in the coastal areas of southwest Vietnam, and are easy to be processed. However, these sources have not yet been studied for making the products more valuable. This study attempted to investigate the processing and equipment of salted-shrimp manufacturing. The results showed that not only a new product was created but also the production efficiency and the living standard of Vinh Chau-Soc Trang people were improved. Moreover, it has given a chance for the local people to find a job. In addition, the product entirely met the required hygienic standard.

Keywords: salted-shrimp, quantitative, shrimp, chilli

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,068

Tổng truy cập:311,278