Tác giả :
Biosorption of chromium (VI) from aqueous solutions by modified Chitosan beads
Hấp phụ sinh học kim loại cadimi (VI) trong nước bằng hạt Chitosan biến tính

Nguyen My Linh , Phan Minh Nhat , Ngo Hoang Phi Hai
Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 05/09/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
The presence of heavy metals pollutants in the industrial effluents has become a serious problem for human beings and the environment. In this work, chitosan beads were crosslinked and modified by Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) and histidine to enhance its acid stability and mechanical strength and biosorption capacity. The ability of Chromium (VI) biosorption on chitosan beads modified with Saccharomyces cerevisiae and histidine using glutaraldehyde as a crosslinking agent (SC-HIS-CCB) was studied. Biosorption experiments were performed by varying solution pH (2.0-7.0) and the amount of biosorbent (0.5-5 g L-1). The optimal pH was found to be 4.0. It has been found that the percentage removal efficiency of Cr (VI) increased as the biosorbent dose increased from 10 to 35 mg.g-1.The agigation time is 30 min. The result shows that the modified chitosan beads could be used as an effective biosorbent for the removal of Cr (VI) from wastewater and contaminated water sources.
Keywords: Biosorption; Cr (VI); Modified chitosan beads; Saccharomyces cerevisiae; Histidine.
TÓM TẮT
Sự hiện diện của kim loại nặng trong nước thải công nghiệp hiện là một trong những vấn đề ảnh hưởng tới con người và môi trường. Trong nghiên cứu này, hatk chitosan được khâu mạch và gắn thêm nấm men S.C , histidine để tăng khả năng bên trong môi trường acid của chitosan cũng như hiệu quả hấp phụ sinh học. Khả năng hấp phụ cadimi (VI) trên hạt chitosan được biến tính bằng cách gắn thêm nấm men Saccharomyces cerevisiae và histidine sử dụng glutaraldehyde làm cầu nối ( SC-HIS-CCB) được nghiên cứu. Thí nghiệm hấp phụ sinh học được khảo sát dưới các độ pH khác nhau (2.0-7.0) và lượng chất hấp phụ (0.5-5 gL-1). pH tối ưu của quá trình là 4.0. Hiệu quả khử Cr (VI) tăng khi hàm lượng chất hấp phụ tăng từ 10 đến 35 mg g-1. Thời gian hấp phụ tối ưu là 30 phút. Nghiên cứu cho thấy, hạt chitosan biến tính có hiệu quả tốt trong việc loại bỏ Cr (VI) trong nguồn nước bị ô nhiễm.
Từ khóa: Hấp phụ sinh học; Cr (VI); hạt chitosan biến tính; Saccharomyces; Histidine.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,346

Tổng truy cập:303,419