Tác giả :

Ngô Anh Tun -Đi hc Sư phm K thut TP. HCM

TÓM TT: Nếu xem vic ging dy các môn CAD/CAM chuyên ngành là mt quá trình thc tp thiết kế, sn xut trong mt h thng công nghip, các trường k thut cũng có th s dng các phương pháp sư phm phù hp được đúc kết t nhiu đơn v đào to chuyên môn. Đ to điu kin hc tp tt cho SV, cn phi phân chia các mng kiến thc phc tp thành nhiu phn phù hp vi năng lc ca SV và điu kin thc tế ca đơn v. Vic đnh hướng cho sinh viên hc tp trong mt môi trường làm vic h thng s giúp các em có đ nhng k năng cn thiết đ x lý các tình hung thay đi công ngh din ra liên tc.

Chiến lược hc tp qua các bài tp xuyên sut giúp Sinh viên có kh năng liên kết khái nim vi các tình hung thc tế, giúp các em xây dng k năng hoch đnh và phân b ngun lc, qun lý công vic và k năng qun lý các vn đ sn xut. Ging dy CAD/CAM trong các trường k thut thông qua các d án thc s to đng lc hc tp, xây dng mi quan h hp tác và gn kết kiến thc nhà trường và yêu cu ca xã hi.

T khoá: ging dy CAD/CAM, chiến lược hc CAD/CAM, dy hc khi k thut, gn kết kiến thc nhà trường và yêu cu ca xã hi.

ABSTRACT: By looking at teaching CAD/CAM as practicing in an industrial system we can use pedagogical methods from the well-developed discipline organization. Practicing in an industrial system breaks a complex field down into attainable steps, showing how learning strategies and attitudes can enhance mastery. Balancing the realistic emphases of organizational analysis, communicative intent and contextual application can address different learning styles. Guiding students in learning approaches from systematic study will equip them to deal with constantly changing technology.

Practicing learning strategies on realistic projects provides the ability to connect concepts to actual situations, drawing on resource-usage, task management, and problem management skills. Including collaborative aspects in these projects provides the motivation of a real audience while linking academic study to practical concerns.

Keywords: Teaching CAD/CAM, CAD/CAM learning strategy, linking academic study to practical concerns

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,893

Tổng truy cập:312,103