Tác giả :

Nguyn Văn Sc, Nguyn Duy Đt ― ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

TÓM TT: Bài báo trình bày kết qu nghiên cu s hot đng ca b k khí vách ngăn (ABR) đ x lý nước r rác quy mô phòng thí nghim. Kết qu cho thy hot đng ca b ABR có th chu được sc do ti trng COD. Các hng s sinh hc được xác đnh như hng s phân hy hô hp ni bào kd và h s hiu sut tế bào Y. Phân tích cu t chính (PCA) bng phn mm SYSTAT 13 cho thy mi tương quan cht ch gia các biến s pH, đ kim, COD và VSS trong hot đng ca b ABR

T khóa: B k khí vách ngăn, nước r rác, COD, hng s sinh hc

ABSTRACT: This paper presents the results of studied activities of the anaerobic baffled reactor (ABR) to treat the leachate at the laboratory scale. Results showed that activity of ABR can withstand the shock of COD loading. The biological constants were determined such as the endogenous decay rate(kd) and the cell yield coefficient (Y). Principal component analysis (PCA) by SYSTAT 13 software showed a close relation between variables of pH, alkalinity, VSS and COD in the performance of ABR.

Keyword: Anaerobic baffled reactor, leachate, COD, biological constant

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,594

Tổng truy cập:310,804