Tác giả :

Phan Th Anh Đào ― ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

Nguyn Xuân Hi, Nguyn Trung Nhân,
Nguy
n Th Thanh Mai ― ĐH Khoa Hc T Nhiên TP. HCM

TÓM TT: Chúng tôi tiến hành nghiên cu hot tính chng oxi hóa ca 31 mu cao MeOH trích t 31 cây thuc An Giang bng phương pháp c chế gc t do DPPH. 31 mu cao đu có hot tính c chế gc t do DPPHti các nng đ 100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml và 10 µg/ml. Trong đó, 21 mu có phn trăm c chế ln hơn 50% ti nng đ 100 µg/ml, 10 mu có phn trăm c chế ln hơn 50% ti nng đ 50 µg/ml và 5 mu có phn trăm c chế ln hơn 50% ti nng đ 25 µg/ml. Hai mu cao Huyết Rng và Lá Liu có hot tính mnh được th ti các nng đ 1, 2, 5 và 10 µg/ml. Giá tr IC50 ln lượt ca hai mu này là 5,2 µg/ml và 6,3 µg/ml. Quercetin được s dng làm cht đi chng dương có giá tr IC50 là 2,2 µg/ml.

T khóa: Cây thuc An Giang, hot tính chng oxi hóa, c chế gc t do DPPH

ABSTRACT:We carried out a research on the antioxidant activity of 31 extracts prepared from 31 medicinal plants from An Giang province by the DPPH radical scavenging test. 31 extracts displayed activity at 100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml, and 10 µg/ml. Of the extracts assayed, 21 extracts showed an inhibition rate greater than 50% at 100 µg/ml; 10 extracts had over 50% inhibition at 50 µg/ml; and 5 extracts showed greater than 50% inhibition at 25 µg/ml. Stholobus parviflorus (Roxb.), Excoecaria cochinchinensis Lour showed strong activity tested at smaller concentrations of 1, 2, 5, and 10 µg/ml. IC50 values of these extracts were 5.2 µg/ml and 6.3 µg/ml, respectively. Quercetin was used as a positive control with IC50, 2.2 µg/ml.

Key words: An Giang medicinal plant, antioxidant activity, DPPH radical scavenging

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,036

Tổng truy cập:311,246