Tác giả :

Hoàng Trang -Trường Đi Hc Bách Khoa TP.HCM

Ngô Văn Thuyên -Trường Đi Hc Sư Phm K Thut TP.HCM

 

TÓM TT:Bài báo này trình bày phương pháp phân tích vòng đi sn phm (life-cycle assessment-LCA) cho mt dch v thông tin-truyn thông ICT đ xem xét nh hưởng môi trường ca dch v đó. Dch v này được trin khai ti trường Đi Hc Bách Khoa-Đi Hc Quc Gia TP. H Chí Minh (ĐHBK TPHCM) t năm 2010. LCA trong bài báo này tính toán tt c các yếu t nh hưởng môi trường, t các thiết b cho đến h tng dch v, trin khai dch v. Kết qu cho thy rng, dch v mi đt được yếu t li v môi trường so vi dch v truyn thng. Cách đánh giá dùng tiêu chí đa ch s được dùng và tìm ra các thành phn đóng góp chính trong nh hưởng môi trường. Kết qu này giúp người thiết kế tp trung vào thành phn nào cn được phân tích chi tiết và ci tiến đ gim nh hưởng môi trường. V mt năng lượng, nh hưởng môi trường ca h tng dch v có th b qua. Nghiên cu này cũng phân tích và giúp cho vic chn la thiết kế sao cho đt được li đim v nh hưởng môi trường.

 

ABSTRACT: This paper presents a multi-criteria life-cycle assessment (LCA) of an ICT service. The service has been deployed and tested by HoChiMinh City University of Technology, Vietnam, from 2008. The study takes into account all of components in service, service infrastructure, service installation. The LCA results show that using the ICT service for Automatic Tuition Payment application has achieved environmental benefits in comparison to conventional tuition payment service. Multi-criteria assessment is used in this study to define the top contributors of the service. This definition could help the designer to focus on what component needs to be analyzed in detail and to be improved. In the energy point of view, the environmental impacts of infrastructure could be bypassed due to small number of students in the total customers of the bank. This case study also provides insight for design choices in ICT service for environmental impacts.

Keywords: Life Cycle Analysis, energy, environmental impact, Information and Communication Technology

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,353

Tổng truy cập:303,426