Tác giả :
Analysis of sensitivity of a compliant micro-gripper
Phân tích độ nhạy của tay gắp mềm
Ho Nhat Linh1, Dao Thanh Phong2, Le Hieu Giang1

1Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam
2Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam
Received 25/5/2017, Peer reviewed 02/6/2017, Accepted for publication 10/6/2017
ABSTRACT
This paper aims to analyze effects of design parameters on the sensitivity of compliant micro-gripper. The micro-gripper is constructed based on a four-bar mechanism and a concept of compliant mechanism with circular hinges. The three basic parameters to be considered such as the width of the circular hinge, the thickness of gripper and the material properties. The analysis process is done through ANSYS software and Matlab software. Firstly, the displacement is analyzed to determine the maximum displacement of jaws. Subsequently, the natural frequency characteristics of the gripper are considered. Finally, through the natural frequency characteristics, the effects of each parameter on the sensitivity are analyzed. The results showed that the design parameters of gripper and the sensitivity have a close relationship with each other. Therefore, they should be considered in the design process of the compliant micro-gripper.
Keywords: Circularhinge; Compliant mechanism; Sensitivity; Four bar mechanism, FEA.
TÓM TẮT
Bài báo hướng đến phân tích ảnh hưởng của các tham số thiết kế đến độ nhạy của tay gắp mềm. Tay gắp mềm được thiết kế dựa trên cơ sở cơ cấu bốn thanh, nguyên lý cơ cấu mềm và nguyên lý khớp quay dạng bán nguyệt (Circular hinge). Ba tham số cơ bản được xem xét trong nghiên cứu này gồm chiều rộng của Circular hinge, chiều dày của Micro-gripper và thuộc tính của vật liệu. Quá trình phân tích được thực hiện thông qua phần mềm phân tích phần tữ hữu hạn (FEA) Ansys và phần mềm Matlab. Đầu tiên, bài báo tiến hành phân tích chuyển vị của mô hình nhằm xác định giới hạn chuyển vị lớn nhất. Kế tiếp, bài báo khảo sát tần số dao động tự do của mô hình. Sau cùng, thông qua giá trị tần số dao động tự do, sự ảnh hưởng của mỗi tham số thiết kế đến độ nhạy của tay gắp được phân tích. Kết quả phân tích thu được cho thấy rằng, mỗi tham số thiết kế như: chiều rộng của Circular hinge, chiều dày của tay gắp và thuộc tính của vật liệu đều có ảnh hưởng nhất định đến độ nhạy của tay gắp. Do đó những yếu tố này cần được xem xét trong quá trình tính toán thiết kế của một hệ tay gắp chính xác.
Từ khóa: Khớp mềm bán nguyệt; Cơ cấu mềm; Cơ cấu bốn thanh; Độ nhạy; Phần tử hữu hạn.
Full text (click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 62,486

Tổng truy cập:725,386