Tác giả :
Robust observer design for uncertain polynomial systems
Thiết kế bộ quan sát bền vững cho hệ thống đa thức với thành phần bất định
Vu Van Phong
National Central University, Taiwan
Received 7/11/2016, Peer reviewed 5/12/2016, Accepted for publication 15/12/2016
ABSTRACT
This research proposes a new method to synthesize a robust observer for the polynomial systems in the presence of the uncertainties. Here, a special mathematical transformation is carried out to convert the uncertain polynomial systems into the unknown input polynomial systems and then the robust observer is designed for estimating the state variables of these systems. Moreover, unlike the existing papers where the bounded conditions of the uncertainties must be given, in this paper, the bounded constraints of the uncertainties are not known in advance and the influences of uncertainties are completely eliminated without using a controller or other techniques. Additionally, a new form of an observer is presented to reduce the complexity of derivation and make the observer synthesis procedure be more relaxed. On the basis of Lyapunov theory and Sum of Square (SOS) technique, the conditions for observer synthesis are derived. Finally, a numerical example is shown to prove the effectiveness of the proposed method.
Keywords: Observer Design; Uncertain polynomial systems; Sum of Squares (SOS); Unknown Input Systems; Nonlinear systems.
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phương pháp mới để thiết kế bộ quan sát bền vững cho hệ thống đa thức với sự xuất hiện của các thành phần bất định. Để làm được điều này, hệ thống đa thức với thành phần bất định sẽ được chuyển thành hệ thống đa thức với đầu vào bất định, sau đó bộ quan sát bền vững sẽ được thiết kế cho hệ thống này. Khác với các nghiên cứu trước đây nơi mà điều kiện bao của các thành phần bất định phải được đưa ra, trong bài báo này, điều kiện bao của thành phần bất định không cần được biết trước, và những ảnh hưởng của thành phần bất định sẽ được loại bỏ hoàn toàn mà không cần sử dụng bộ điều khiển cũng như các kỹ thuậ tkhác. Ngoài ra, trong bài báo này, chúng tôi cũng đưa ra một mô hình mới cho bộ quan sát. Với mô hình mới này, sẽ giúp giảm đi độ phức tạp trong quá trình chứng minh và làm tăng tính linh hoạt của phương pháp so với các phương pháp cũ.Dựa trên lýt huyết Lyapunov và kỹ thuât SOS (tổng của các bình phương), chúng tôi đã xây dựng được các điều kiện cho việc thiết kế bộ quan sát bền vững. Phần cuối của bài báo, một ví dụ minh họa được trình bày để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp mới trong bài báo này.
Từkhóa: Thiết kế bộ quan sát; Hệ thống đa thức với thành phần bất định; Tổng các bình phương (SOS); Hê thống với đầu vào bất định; Hệ phi tuyến.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,236

Tổng truy cập:311,446