Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Thị Yêu Ly

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Nghiên cứu hấp phụ Zn(II) bằng chitosan khâu mạch glutaraldehyde ghép với axít xitric (C-Gch ) được thực hiện bằng phương pháp gián đoạn. Ảnh hưởng của các tham số như pH, thời gian tiếp xúc, liều lượng chất hấp phụ và nồng độ của các ion đã được xác định. Dung lượng hấp phụ cực đại của Zn(II) ở pH 5 thu được là 82,5 mg Zn(II)/g C-Gch sau 420 phút tiếp xúc. Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir,Freundlich, Tempkin và Redlich-Peterson được sử dụng để mô tả cân bằng hấp phụ. Các phương trình phân tích sai số được dùng để đánh giá các dữ liệu nghiên cứu cân bằng hấp phụ. Các mô hình nghiên cứu đều mô tả tốt quá trình hấp phụ của C-Gch.

Từ khóa: Kẽm (II), chitosan biến tính, đẳng nhiệt hấp phụ

ABSTRACT: Investigation of Zn(II) adsorption by the chitosan grafted with citric acid via crosslinking with glutraldehyde (C-Gch) was conduced by bath method. Effect of parameters such as pH, contact time, adsorbent dosage and other metal cations was determined. The maximum adsorption capacity of Zn(II) at pH 5 was found to be 82,5 mg Zn(II) /g C-Gch after 420 min of contact time. The equilibrium data were analyzed using Langmuir,Freundlich, Tempkin and Redlich-Peterson isotherm models. The equilibrium data were analysedusing different error analysis equations. The models werefound to be describing the data of C-Gch.

Keyword: Zinc (II), modifed chitosan, adsorption isotherm.

Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,913

Tổng truy cập:649,169