THIẾT KẾ KHỐI LƯỢNG TỬ TRONG CHUẨN NÉN ẢNH JPEG2000 TRÊN BO MẠCH FPGA
IMPLEMENT HARDWARE THE QUANTIZATION OF THE JPEG2000 
ENCODER ON FPGA.
Bạch Tuấn Đồng1,2, Nguyễn Minh Khánh Ngọc2, Nguyễn Bá Tuyển1, Lê Mỹ Hà1
1Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
2Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo Thiết kế Vi mạch, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Ngày tòa soạn nhận bài 24/8/2015, ngày phản biện đánh giá 20/9/2015, ngày chấp nhận đăng 08/10/2015

TÓM TẮT
Lượng tử là một phần quan trọng cần thiết trong chuẩn nén ảnh JPEG2000. Quá trình lượng tử làm giảm số bit cần biểu diễn trong tất cả các sub-band. Trong bài báo này đã tìm 2 giá trị mantissa và exponent để cho kết quả nén hình ảnh tốt nhất cho từng mức biến đổi FDWT trong chuẩn nén ảnh JPGE2000. Mặt khác trong bài báo hỗ trợ chia hình ảnh ra dưới dạng code-block có kích thước 16x16, 32x32, 64x64. Quá trình chia code-block hỗ trợ thực hiện mã hóa tier 2 hiệu quả trong chế độ thực hiện thời gian thực. Thực nghiệm hóa hệ thống trên bảng mạch FPGA là một bước cần thiết để minh chứng cho hiệu quả của phương pháp đề xuất. Kiểm tra thiết kế sử dụng matlab, Modelsim VCS và Quartus II.
Từ khóa: Lượng tử hóa, FDWT, JPEG2000, bước nhảy, sub-band, ROI.

ABSTRACT
In the JPEG2000 standard for image compression, quantization is a necessary lossy technique to significantly reduce bit number in all sub-bands. In this paper, mantissa and exponent coefficients have been found for the best solution for the 8-bit and 16-bit images in the JPEG2000 image compression standard. Furthermore, the method also divides image data into code-blocks sizing 16x16, 32x32, and 64x64. The code-block process supports the real time tier-2 encoding implementation. Experiment has been done on the FPGA to demonstrate the effectiveness of this proposed method. Matlab, Modelsim VCS tools and Quartus II tools have also been used for testing.
Keywords: Quantization, FDWT, JPEG2000, step size, sub-band, ROI.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email .
..@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,274

Tổng truy cập:311,484