INVESTIGATION OF TOTAL PHENOLIC CONTENTAND THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF SELECTED CITRUS SEED OILS
Lê Thị Minh Thư, Hoàng Trần Huyền Trân2, Nguyễn Thị Lan Phi 1
1Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
2Trường Đại Học Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Phương pháp trích ly ảnh hưởng đến hàm lượng phenolic tổng, thành phần hợp chất tự nhiên như flavonoid, limonoid và hoạt tính chống oxi hóa của dầu hạt citrus (bưởi Da Xanh, bưởi Đường Hồng, cam Sành, chanh Núm). Hàm lượng phenolic tổng của dầu hạt citrus bằng phương pháp ép cơ học cao hơn so với dầu hạt bằng phương pháp trích ly dung môi. Thành phần phân cực của dầu hạt được nhận danh và bán định lượng bởi phương pháp LC-MS. Có 7 hợp chất được nhận danh trong dầu hạt, trong đó có 3 flavonoid bao gồm: 5,6,7,8,3’,4’- hexamethyoxyflavone (nobiletin); 3,3’,4’,5,6,7,8-heptamethoxyflavone; tangeretin và 4 limonoid bao gồm:deacetylnomilin; limonin; nomilin; obacunone. Hoạt tính chống oxi hóa (phương pháp DPPH) của dịch chiết dầu hạt bằng phương pháp ép cơ học cao hơn phương pháp trích ly dung môi. Kết quả cho thấy,dầu hạt cam Sành ở nồng độ 100 mg/mLdung dịch methanol 70% có  phần trăm ức chế gốc tự do DPPH là 31.9%, tương đương với 42.8 µg BHT/mL.
Từ khóa: Dầu hạt citrus, flavonoid, limonoid, hàm lượng phenolic, hoạt tính chống oxi hóa.
Abstract
The extraction methods influence significantly total phenolic content, bioactive compositions such as flavonoids, limonoids and antioxidant capacity of citrus seed oils (Da Xanh pomelo, Duong Hong pomelo, Sanh orange, Num lime). Total phenolic content of seed oils obtained by mechanical pressing is higher than that of oils obtained by solvent extraction method. The constituent of polar extracts of the oils was identified and semi-quantitated by LC-MS. There were 7 compounds tentatively identified in citrus seed oils, including 3 flavonoids (5,6,7,8,3’,4’- hexamethyoxyflavone (nobiletin); 3,3’,4’,5,6,7,8-heptamethoxyflavone; tangeretin) and 4 limonoids (deacetylnomilin;limonin; nomilin; obacunone). Citrus seed oils obtained by mechanical pressing also show higher DPPH free radical scavenging activity than oils obtained by solvent extraction do. The data of Sanh orange seed oil reveals thatantioxidant activitywith %DPPH scavenging of 31.9% at concentration of 100mg Sanh seed oil/mL solution of 70% methanol in water (v/v), equivalent to capacity of 42.8µg BHT/mL.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,656

Tổng truy cập:310,866