Tác giả :

Đ Mnh Cường — Vin Nghiên cu Phát trin GDCN

TÓM TT: Kiu dy hc mà giáo viên tiến hành ph thuc ch yếu vào cách tiếp cn dy hc cũng như lý thuyết hc tp, mô hình hc tp phù hp vi cách tiếp cn y. Khác vi tiếp cn truyn thng, tiếp cn năng lc thc hin có cu trúc ni dung là h thng các kh năng gii quyết nhng nhim v sn xut trong thc tin, nên ch đ ca mi bài dy/hc không là khái nim hay k năng riêng l, nhưng là mt năng lc hoc thành t năng lc sn xut c th. Vì thế, đ tiến hành dy hc, cn phi da trên các lý thuyết, mô hình hc tâp phù hp (như mô hình hc tp tri nghim) đ t đó xây dng các bài hc/bài ging phù hp. Loi bài ging phù hp vi tiếp cn dy hc này được gi là bài ging tích hp.

ABSTRACT: The way teachers conduct their teaching chiefly depend on their teaching approach, learning theory, and the appropriate learning model. Unlike the traditional approach, as the competence-based training approach (CBT) has as its contents structure a system of capacities for solutions to productions tasks in practice, the theme of each lesson is not so much an individual notion or skill, but a competency or a concrete component of production capability. To proceed with the teaching, therefore, teachers need to base their teaching on appropriate theories and learning models (such as the experiential learning model) to build appropriate lessons/lectures. These are called integrated teaching

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,905

Tổng truy cập:312,115