Tác giả :

Nguyn Tun Anh, Nguyn Ngc Châu ― ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM


TÓM T
T: Hin nay, vic tiếp cn các tài liu nước ngoài đi vi giáo viên, sinh viên và cán b chuyên trách ngành May gp nhiu khó khăn. Mt trong nhng nguyên nhân dn đến tình trng này là lĩnh vc Dt-May Vit Nam chưa thc s có mt t đin mang tính hc thut cao.

Thc tế, công vic thiết kế phn mm t đin chuyên ngành tr nên d dàng do nhiu ngôn ng lp trình có tính hu dng cao như giao din đ ha, gii pháp x lý d liu nhanh, viết lnh đơn gin Visual Basic .Net (VB.Net) do hãng Microsoft xây dng được xem là ngôn ng lp trình có nhiu ưu thế khi chy trên nn h điu hành Windows. Bên cnh đó, Visual Basic là ngôn ng được ging dy rng rãi ti các trường đi hc, cao đng trên c nước. Do vy, vic la chn ngôn ng này phù hp vi mc đích xây dng t đin chuyên ngành Dt-May Vit Nam.

Trong khuôn kh bài báo này, chúng tôi trình bày các vn đ v xây dng ngun t vng, thư vin hình nh minh ha, gii pháp thiết kế giao din và gii thut tra t khi s dng ngôn ng VB.Net.

ABSTRACT: In technical areas today, there are many specialized dictionaries using information technology. However, we have not had any dictionary softwares in garment industry in Vietnam. The paper will explain the designing method of the dictionary software in the Textile and Garment technology through the Visual Basic .Net programming language. Besides, the purpose of this study is to collect and build a system of clothing terminology in English and in Vietnamese languages. This software has an intuitive interface and ready-to-use database management solutions that make it easy to set up and use. The main results in this study will be used in training and research for lecturers, students at universities and staffs at garment companies

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,103

Tổng truy cập:311,313