Tác giả :
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT CẤP ĐÔNG CÁ NGỪ TRONG TỦ LẠNH 3 SAO (-180C)
HEAT TRANSFER PROCESS SIMULATION FOR TUNA FREEZING IN 3-STAR REFRIGERATOR (-18deg C)
Lê Thành Niên
Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 21/2/2017, ngày phản biện đánh giá 24/2/2017, ngày chấp nhận đăng 27/2/2017
TÓM TẮT
Sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật đòi hỏi người kỹ sư thực hiện những đề án ngày càng phức tạp, đắt tiền và đòi hỏi độ chính xác, an toàn cao và đạt tối ưu cao nhất. Trong ngành kỹ thuật nhiệt cũng đòi hỏi những yêu cầu trên. Đặc biệt là tính toán thiết bị truyền nhiệt, trao đổi nhiệt một cách có hiệu quả và tối ưu nhất. Bài báo này trình bày kết quả tính toán truyền nhiệt cấp đông cá ngừ ở nhiệt độ (-180C) bằng phương pháp mô phỏng theo phần mềm Comsol, kết quả thực nghiệm để kiểm chứng cho kết quả mô phỏng mặc định của bài toán này là xác định sự thay đổi trường nhiệt độ và thời gian cấp đông cá ngừ trong tủ lạnh phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường cấp đông, kích thước mẫu cá và vận tốc gió cấp đông. Kết quả tính toán lý thuyết, đo đạc thực nghiệm được so sánh với nhau, tác giả nhận thấy rằng nhiệt độ bề mặt và tâm của mẫu cá ở các chế độ cấp đông khác nhau thì sai số tuyệt đối không quá 70C.
Từ khóa: Cấp đông; thời gian cấp đông; nhiệt độ cấp đông; cấp đông cá ngừ; mô phỏng truyền nhiệt.
ABSTRACT
The advancement of science and engineering requires engineers to make more complex, expensive projects that require the highest levels of accuracy, safety and optimization. Such requirements are also required in thermal engineering especially for calculating the heat transfer equipment and optimal heat transfer process. This paper presents the results of calculating heat transfer for tuna freezing at temperature (-180C) by the software Comsol Multiphysics simulation and experimental results to verify the simulation results. The default task is to identify changes in temperature and time of freezing tuna in the refrigerator in accordance with the ambient temperature, the sample size of fish and freezing wind velocity. When comparing the theoretical calculation results and experimental measurements, the authors found that the surface and center temperature of the fish samples in different freezing regimes had absolute error not exceeding 70C.
Keywords: Freezing; freezing time; freezing temperature; frozen tuna; heat transfer simulation.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,321

Tổng truy cập:359,261