Tác giả :
Study on process for degradation of Rhodamine B dye by Ag/TiO2 catalyst under visible irradiation
Nghiên cứu sự phân hủy của Rhodamine B bởi chất xúc tác quang hóa Ag/TiO2 dưới ánh sáng khả kiến
Vo Thi Thu Nhu1, Đo Quang Minh2, Nguyen Quoc Hien3

1 Ho Chi Minh City University of Technology and Education
2 Ho Chi Minh City University of Technology
3Research and Development Center of Radiation Technology
Received 10/09/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
TiO2 (P25) doped with silver nanoparticles (Ag/TiO2) synthesized by -irradiation method was used for the photocatalytic degradation of Rhodamine B (RB) dye. The effects of operational parameters such as catalysts amount, initial dye concentration, pH were studied for the photocatalytic degradation of Rhodamine B by Ag/TiO2 catalyst. Catalytic testing of RB  showed that Ag nano/TiO2 photocatalyst exhibited better photocatalytic activity compared to that of TiO2 under the same reaction condition and TiO2 doped with 1.5 % (w/w) Ag gave high photodegradation efficiency (95.59%) of 10-5M Rhodamine B at pH 6 using 2 g/L catalyst within 2 hours. The possible intermediate products during the photocatalytic degradation has been suggested, which was based on the electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) analysis. The complete mineralization of RB dye (10-5M) was confirmed by high performance liquid chromatography (HPLC) analysis. Results demonstrated that the Ag/TiO2 catalyst can effectively degrade RB dye with optimum conditions.
Keywords: TiO2; silver nanoparticles; photocatalyst; Rhodamine B; degradation.
TÓM TẮT
Ag nano pha tạp TiO2 (Ag/TiO2) tổng hợp bằng phương pháp chiếu xạ tia   đã được sử dụng làm chất xúc tác cho sự phân hủy quang của thuốc nhuộm Rhodamine B (RB). Ảnh hưởng của các yếu tố như lượng chất xúc tác, nồng độ thuốc nhuộm ban đầu, độ pH đã được nghiên cứu cho sự phân hủy quang của Rhodamine B bằng chất xúc tác Ag/TiO2. Kết quả cho thấy Ag nano/TiO2 làm tăng sự phân hủy quang hóa RB so với TiO2 ở cùng điều kiện khảo sát và TiO2 pha tạp với 1,5% Ag cho hiệu suất phân hủy quang hóa cao (95.59%) với nồng độ Rhodamine B: 10-5M, pH 6, hàm lượng vật liệu 2 g/L trong 2 giờ. Các sản phẩm trung gian trong quá trình phân hủy RB đã được xác đinh dựa trên phương pháp phân tích khối phổ (ESI-MS).  Sự phân hủy hoàn toàn của thuốc nhuộm RB (10-5M) đã được khẳng định bởi phương pháp phân tích sắc ký lỏng cao áp (HPLC). Kết quả chứng minh rằng chất xúc tác quang hóa Ag/TiO2 phân hủy RB có hiệu quả cao.
Từ khóa: TiO2; Ag nano; chất xúc tác quang hóa; Rhodamine B; phân hủy.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,203

Tổng truy cập:303,276