Tác giả :
Evaluation of the biosorption of a Sulfur Brown GD from aqueous solutions  by the recycled acid-washing activated sludge
Đánh giá khả năng hấp phụ sinh học thuốc nhuộm Sulfur Brown GD của bùn hoạt tính đã qua tái chế với axit
Nguyen Thai Anh

Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 25/08/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
The protection of the environment through the recycling of waste brought back many economic-social benefits. Demand for the recycling of the large quantity of activated sludge derived from biological treatment stage of the wastewater treatment plant has become urgent in recent years. This study examined successfully the batch biosorption of Sulfur Brown GD on the recycled material prepared by the acid washing biomass of activated sludge. The correlation coefficients (r2) of both Langmuir and Freundlich isotherm parameters are higher than 0.91 with, and the estimated maximum adsorption capacity reached 7.99 mg/g. Besides, the kinetic parameters of the dye adsorption process is described suitably by the pseudo-second-order adsorption kinetics.
Keywords: Activated sludge; Acid washing; Biosorption; Sulfur dye; Adsorption.
TÓM TẮT
Việc bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế chất thải đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội. Nhu cầu tái chế lượng lớn bùn hoạt tính phát sinh từ công đoạn xử lý sinh học từ các nhà máy xử lý nước thải đã trở nên cấp thiết trong giai đoạn gần đây. Bài nghiên cứu này đã khảo sát thành công quá trình hấp phụ sinh học dạng mẻ đối với thuốc nhuộm sulfur Brown GD trên vật liệu bùn hoạt tính đã qua tái chế với axit. Các hệ số tin cậy r2 của hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich đều cao hơn 0.91và công suất hấp phụ cực đại đạt 7.99 mg/g. Bên cạnh đó, thông số động học của quá trình hấp phụ thuốc nhuộm này được mô tả phù hợp bởi mô hình động học hấp phụ bậc hai.
Từ khóa: Bùn hoạt tính; rửa với axit; hấp phụ sinh học; thuốc nhuộm Sulfur; Adsorption.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,166

Tổng truy cập:303,239