Tác giả :
Mô phỏng đặc trưng dòng điện - điện thế và quy trình chế tạo transistor đơn điện tử (SET)
The simulation of current - voltage characteristics and fabrication process for Single Electron Transistor (SET)
Lê Hoàng Minh
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tòa soạn nhận bài 12/8/2016, ngày phản biện đánh giá 26/9/2016, ngày chấp nhận đăng 28/10/2016
TÓM TẮT
Tính toán và mô phỏng SET là bước đầu để xác định các thông số cần thiết cho một cấu trúc SET và cũng là bước quan trọng để phục vụ cho quá trình chế tạo. Cấu trúc SET phải đáp ứng được các yêu cầu về dòng điện và điện thế phù hợp. Điều đó cho thấy rằng, việc mô phỏng cần phải được đầu tư đúng mức, để thuận lợi hơn trong quá trình chế tạo, tiết kiệm được nguyên vật liệu, để có thể sản xuất những sản phẩm có giá trị thực tiễn cao, sản xuất sản phẩm thương mại có giá trị. Trong bài báo này, tác giả đã sử dụng hàm Green không cân bằng để tính toán hàm truyền, mô phỏng đặc trưng dòng - thế của SET, chương trình mô phỏng được viết sử dụng GUI trong Matlab và dùng phần mềm Intellisuite để thiết kế một quy trình chế tạo SET.
Từ khóa: Transistor đơn điện tử; đặc trưng dòng thế;hàm truyền; hàm Green không cân bằng quá trình chế tạo.
ABSTRACT
Calculation and simulation of SET (Single Electron Transistor) are the first steps to determine necessary parameters for a SET structure, and also very important before the fabrication process. Structure of SET has to satisfy criteria about the suitable current and voltage. Accordingly, simulation of SET structure takes a key-role and must be invested fully in order to support the fabrication more advantageously save materials significantly, produce highly practical products having commercial value. In this research, the authors used non-equilibrium Green's function method to computer transport function of charges, the simulation of current-voltage (I-V) characteristics was programmed by using graphic user guide (GUI) in Matlab and the software Intellisuite in design of fabrication process for SET.
Key words: Single Electron Transistor; current-voltage characteristic; transport function; non-equilibrium Green's function; fabrication process.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,259

Tổng truy cập:311,469