Tác giả :
AN APPROACH TO PRIVACY IN SMART HOME USING HYPERLEDGER FABRIC BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
Nguyễn Thanh Nhật An, Nguyễn Minh Sơn
Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học quốc gia TP.HCM, Việt Nam 
Ngày toà soạn nhận bài 28/10/2020, ngày phản biện đánh giá 25/11/2020, ngày chấp nhận đăng 20/12/2020
TÓM TẮT
Ngày nay, nhiều ứng dụng của hệ thống Nhà thông minh (Smart Home - SH) cung cấp các khuyến nghị dịch vụ cho người dùng, bao gồm giảm công suất tiêu thụ, cảnh báo các thiết bị lỗi, chẩn đoán bệnh,… [1]. Do tính chất kết nối internet, động và bất đồng bộ của môi trường SH tạo ra các thách thức bảo mật, xác thực và tính riêng tư [2]. Trong bài báo này một hướng tiếp cận tính riêng tư dữ liệu người dùng trong SH sử dụng công nghệ blockchain, gọi là (SH based on the IoT-Blockchain - SHIB), được đề xuất. Để chứng minh kiến trúc đề xuất, một kịch bản thực nghiệm dùng Hyperledger Fabric, NodeJS và C# được xây dựng giữa người dùng, nhà cung cấp dịch vụ và SH. Dựa trên kết quả thực nghiệm, kiến trúc SHIB thể hiện các ưu điểm như tính riêng tư dữ liệu và khả năng mở rộng cao. Ngoài ra, sự so sánh giữa kiến trúc đề xuất và các mô hình tồn tại trước đó trong các thông số khác nhau như hợp đồng thông minh và tính riêng tư của dữ liệu cũng được thực hiện.
Từ khóa: Blockchain; Hyperledger Fabric; Hợp đồng thông minh; Internet of Things; Nhà thông minh; Tính riêng tư.
ABSTRACT
Nowadays, numerous applications of smart home (SH) systems provide recommendations for users, including reducing their energy consumption, warnings of defective devices, diagnoses, etc [1]. Due to internet-connected, dynamic and heterogeneous nature of SH environment creates new security, authentication, and privacy challenges [2]. An approach to privacy in SH using blockchain technology, which is called SH based on the IoT-Blockchain (SHIB), is proposed in this paper. In order to demonstrate the proposed architecture, an experimental scenario using Hyperledger Fabric, NodeJS and C# are built among the user, service provider (SP), and SH. Based on the experimental results, SHIB architecture brings the advantages like data privacy and high extension ability. In addition, the comparison between the proposed architecture and existing models in different parameters such as Smart contract (SC) and the privacy of data are performed.
Keywords: Blockchain; Hyperledger Fabric; Smart Contract; Internet of Things; Smart Home; Privacy
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 72,579

Tổng truy cập:1,174,508