Tác giả :
PERFORMANCE ANALYSIS IN MULTIHOP COMMUNICATION
Trương Ngọc Hà, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Phước Hải Trang, Phù Thị Ngọc Hiếu
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Ngày tòa soạn nhận bài 03/02/2020, ngày phản biện đánh giá 12/3/2020, ngày chấp nhận đăng 18/6/2020
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, có khá nhiều nghiên cứu về truyền thông hợp tác. Trong nghiên cứu này tập trung vào việc nghiên cứu về truyền thông đa chặng đó là một phần trong truyền thông hợp tác. Truyền thông đa chặng là quá trình truyền dữ liệu từ nút nguồn đến nút đích thông qua một hay nhiều nút trung gian. Để đánh giá được quá trình tác động của các yếu tố lên quá trình truyền đó, các lý thuyết về phân bố nhiễu, hiện tượng fading, xác suất dừng được đưa ra để đánh giá. Kết quả của mô phỏng để đánh giá xác suất dừng đã chỉ ra việc tái sử dụng tần số không gian thì xác suất dừng giảm khi SNR (Signal to Noise Ratio) tăng với điều kiện nhiễu bị giới hạn. Xác suất dừng giảm theo hệ số tái sử dụng không gian Q (can nhiễu đồng kênh cao hơn khi Q nhỏ). Đồng thời với đó tỷ số BER cũng được đưa vào để đánh giá với phương pháp MRC (Maximum Ratio Combining) ở phía thu. Kết quả cho thấy với mô hình hai chặng cho tỷ số BER là tốt nhất.
Từ khóa: MRC; BER; Multihop; Cooperative Communication; Outage probability (OP).
ABSTRACT
In recent years, there have been many researches about cooperative communication. In this research, we will concentrate on transmission with multihop it is a part of cooperative communication. Multihop transmission is process transmitted from source to destination by one or more relay nodes. In order to evaluate the process of the impact of these factors on the transmission process, theories of noise distribution, fading, Outage probability are given for evaluation. The results of the simulation to assess the Outage probability indicate that the reuse of spatial frequency, the Outage probability decreases as SNR increases with the condition of limited noise. The Outage probability decreases with the space reuse factor Q (co-channel interference is higher when Q is small). At the same time, the BER ratio was also included for evaluation with the MRC method on the receiving side. The results show that the two relays model gives the best BER ratio.
Keywords: MRC; BER; Multihop; Cooperative Communication; Outage probability(OP).
Full text (Click here)
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 67,580

Tổng truy cập:910,606